Матни равон

Кабирї аз ислом даст кашид,

аммо боз њам касе ба ў бовар накард

(Ё чаро љамъомади нањзатиён дар Дортмунд шикаст хўрд?)

Њафтаи гузашта дар шањри Дортмунди Олмон љамъомади боќимондањои ташкилоти экстремистию террористии Њизби нањзати исломї баргузор шуд. Дар он раиси гурезаи нањзат М.Кабирї як гурўњи хурди шахсони беному нишон ва мазҳабфурӯшро љамъ карда, бори дигар кўшиш кард, ки дар атрофи худ як эътилофи ќуввањои зиддимиллї ва зиддидавлатиро ташкил кунад. Аммо ин наќшаи ў ва хољагонаш бори дигар шикаст хўрд.

Идомаи чунин талошњо маънои онро дорад, ки мутаассифона, нањзатиён ва пуштибонони онњо иштибоњоти фоњиши худро, ки солњои навадум боиси 150 њазор кушта, як миллион гуреза ва дањњо њазор ятиму бепарастор дар Тољикистон шуда буд, дарк накарда, дар пайи ислоњи он нестанд. Баръакси ин, се соли ахир М.Кабирї ва њаммаслаконаш, бо истифода аз пуштибонии сиёсї, идеологї, молиявї ва њуќуќии кишвари барои ҳама маълум љамъомадњо доир карда, талош доранд, ки миёни љомеа љойгоњ касб намоянд. Љамъомади навбатии ТТЭ ҲНИ дар Дортмунди Олмон низ аз љумлаи талошњои љон бахшидан ба ин љасади мурда буд, ки нобарор анљомид. Барои шарњи он шикасти нањзатињо, чанд андешаи мушаххасро дар бораи ин нишаст баён медорем:

1. Сомонањои нањзатї аз њузури 300 нафар дар љамъомади Дормунд љор мезананд, дар њоле ки дар он ҳамагӣ то 60 нафар њузур доштанд, ки аксаран, наздикону пайвандон ва хешону аќрабои роњбари нањзатињо мебошанд. Аз ин лињоз, изњори назари ин гурўњи кучакро наметавон “ҳамоиш” номида, дар атрофи он њангомасозї кард.

2. Љонибдорону њаммаслакони М.Кабирї, хусусан нафароне, ки тољик нестанд ва дар Тољикистон иќомат накардаанд, вазъияти љумњуриро дуруст арзёбї карда наметавонанд. Суботу осудагию амнияте, ки дар ќаламрави љумњурї њукмфармост, дар ками андар кам давлатњои љањонї ба назар мерасад. Аммо гурўњњои дар хориљ мустаќарбуда ва минљумла, «коршиносони худї»-и онҳо ба ояндаи неки давлати мо бо назари манфї менигаранд. Оё  њамин  аст оини  ватандорӣ ва рисолати шаҳрвандии онњо? Ватанро  ба  љои  обод  кардан  ба вайрона  табдил  доданд ва боиси  марги  њазорон њазор  мардуми бегуноњ  шуданд. Магар  таќозои  дини  мубини  ислом њамин аст?  Не, албатта не!  Ин  таќозои  дили  чанд  мазњабфурўши нањзатист!

3.Љамъомади Дормунд, ки онро метавон «мањфили хонаводагї» номид,  ба њадафи асосї - ташкили ИНОТ-2 ва дар раъси он ќарор гирифтани ТТЭ ЊНИ нарасид. Тири наҳзатиҳо ва хоҷагонашон хок хӯрд. ТТЭ ҲНИ бо ирсоли даъватномаҳои бешумор хеле талош карда буд, ки дар нишасти мазкур теъдоди ҳар чӣ бештари тоҷикистониёни бурунмарзӣ ва намояндагони тамоми ниҳодҳои мухолифи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзанд, аммо бархилофи ин саъйу талошҳои чандинмоҳаи онҳо, бархе аз афроду ниҳодҳои мухолифандеши тоҷик на фақат дар ин ҳамоиш иштирок накарданд, балки расман мухолифати худро нисбат ба баргузории он ва ҳамчунин таъсиси дигарбораи ИНОТ изҳор доштанд.

Дар ин нишаст, аз љумла муњољирони корї, баъзе созмонњои дигари тољикї, мисли намояндагони "Гуруҳи 24” ва Анҷумани нируҳои созанда иштирок надоштанд. Зиёиёни тољикистонии муќими Аврупо, аз љумла Исфандиёр Назар, Бахтиёр Аминї, Њафиз Бобоёр, Темур Варќї, Равшан Темуриён, Алим Шерзамонов, Додоҷони Атовулло ва амсоли инњо, бо он ки ба ҳамоиш даъватї буданд, дар он ширкат наварзиданд. Чанд нафаре аз онҳо дар 25-километрии Дормунд гирд омада, нишасти худро шўхиомез «Боѓ» унвон карданд ва зери чатри нањзат нарафтани худро љасурона, бо аксҳо нишон доданд.

Зиёиён хатои пешгузаштагонро такрор накарданд. Зеро ба хубї дарк кардаанд, ки ТТЭ ЊНИ як гурӯњи террористон асту бас. Террористоне, ки ғайринаҳзатӣ барояшон танҳо “атеист” асту  “зардуштї”. Дар кӯчактарин лаҳзаҳои ростомада, ҳар як наҳзатӣ, аз ҷумла худи Кабирӣ омода аст онҳоро сангсор намояд. Чуноне, ки як дафъа дар солҳои 90-ум баъзе зиёиён бо онҳо дар майдон буданд. Ва чун наҳзатиҳо худро ҳокими даврону замон эҳсос карданд, ҳамон лаҳза нони зиёиёни дар қабаташон нишастаро ҳаром ва худашонро “кофир” ҳукм карданд. Ширкат варзидан дар њамоиши наҳзатиҳо бешак маънои террорист шудану бо террористон пайвастанро дорад.

4. Боќимондањои ТТЭ ЊНИ то ҳол собит карданӣ мешаванд, ки террорист нестанд. Дар ҳоле ки ин њаќиќат барои тамоми мардуми Тољикистон маълум буда, созмонњои бонуфузи сиёсї, иќтисодї ва интизомие аз ќабили Созмони Њамкорињои Шанхай, Созмони Паймони Амнияти Дастаљамъї (СПАД-ОДКБ) ва ИДМ бо беш аз 3,5 миллиард аҳолӣ, онҳоро чун ташкилоти террористию экстремистї эълон намудаанд.

Ин ташкилоти террористӣ на фақат бар хилофи манофеи миллии мо амал мекунад, балки ҳамзамон дар сатҳи минтақа низ бо шабакаҳои маъруфи террористии бунёдгаро ҳамкорӣ карда, боиси идома ёфтани даҳшатпарокании ҷангҷӯёни Давлати исломӣ мегардад. Мутобиқи омори расмӣ аксари шаҳрвандони Тоҷикистон, ки аз гумроҳӣ ба сафи ҷангҷӯёни Давлати Исломӣ пайвастанд, аслан ё аъзои ТТЭ ҲНИ буданд, ё зери таъсири он мондаанд.

Ташкили ин ҳамоиш, роњбарии корҳои тадорукотии он, аз ҷумла пардохти хароҷоти равуои иштирокдорони он аз кишварњои гуногун  нишондињандаи идомаи сармоягузории фаъолияти ЊНИ аз тарафи кишвари маълум ва дастгирии ин кишвар аз терроризми байналхалќї мебошад.

Мутаассифона, созмону ташкилотњои урупоие њастанд, ки ба хотири бозињои геополитикї ва манофеи сиёсию иќтисодї нањзатро ба сифати бозича ва фишанги таъсиррасонї мавриди истифода ќарор медињанд. Ин њолатро рањбарияти нањзатї хуб медонад, вале онњо, ки сарнавишти худро ба пайсаи хољагонашон фурўхтаанд, танњо як роњ доранд: то љон дар рамаќ доранд, бо хољагони худ њамкорї карда, дар расонањо њангомасозї ва иѓвогарї менамоянд.

5. Стратегияи асосии нањзат ба даст овардани ќудрат ва барпо намудани давлати исломї дар Тољикистон буда, ин барномаро тавассути дарёфти маблаѓ, эљоди тавтеа, иѓвогарии матбуотї, ноором сохтани авзоъ дар минтаќа ва ѓайра роњандозї менамояд. Аммо дар љамъомади Дормунд Кабирї бо њиллаи навбатї баромад карда, вожаи калидии «ислом»-ро аз барномаи худ њазф кард. Ў расман эълон кард, ки ЊНИ аз маќсади асосии худ, яъне сохтани давлати исломї дар Тољикистон даст мекашад ва ба њамсафонаш намоишкорона дастур дод, ки дигар ин маќсади њизбро ошкоро эълон накунанд. Вай бо ин макри навбатї мехост ба ду њадаф бирасад: Якум, мехост ташкилоти оилавию террористии худро дар назди хољагони аврупоияш њамчун як созмони дунявию демократї нишон дињад. Дуюм, мехост бо ин доми навбатии худ муњољирони мењнатї ва зиёиёни муњољирро ба зери нуфўзи нањзат дароварда, бо онњо “эътилоф”  сохта, боз аз онњо истифода намояд.

Аммо љамъомади Дортмунд нишон дод, ки ин тактикаи нањзатї натиља надод ва касе ба њиллаи навбатии Кабирї бовар накард. Ў натавонист ин дафъа муњољирони тољик ва зиёиёни миллии муќими Аврупоро ба доми худ дарорад. Зеро њама аз таърих медонанд, ки мањз њамин њилларо охундњо дар инќилоби соли 1979 истифода карда буданду роњбарони нањзатї дар ваќти сохтани ИНОТ дар соли 1993. Онњо аз нерўњои демокртї ва рўшанфикрони миллї барои расидан ба маќсади худ истифода намуда, сипсас, њамаи онњоро на танњо “кидат” карданд, балки бо тамѓањои “атеист”-у “зардуштї”-ю “мунофиќ” онњоро аз байн бурданд. Кабири њам дар Дортмунд њамин домро густарда буд.

Њамин тавр, бо вуљуди тарњу њиллаи нав ва бо вуљуди ба хотири сиёсат ва ќудрат расман даст кашидан аз ислом, М.Кабирї аз љамъомади Дортмунд бо дасти холї баргашту маблаѓњои охунд-спонсорњо њамагї ба бод рафтанд. Бе шубња, ин нокомї на танњо шикасти нањзатињо, балки шикасти фоњиши тарроњон ва хољагони онњо низ мебошад.

 

Фаридун Ориёї

 

«Голубая жемчужина» Таджикистана
напоит всех соседей

В эти июльские, аномально жаркие дни, когда необходимость в чистой питьевой воде ощущается особо остро, граждане Республики Таджикистан с ещё большим пониманием относятся к инициативе главы государства о её рачительном использовании. Несмотря на то, что республика занимает одно из первых мест в мире по пресноводным запасам, которых ей хватит надолго, руководство страны понимает проблемы соседей, не имеющих такого природного богатства. 
Президент РТ Э.Рахмон неоднократно заявлял, что «мы, продолжая добрую традицию своих предков, никогда и никоим образом не оставим своих соседей без воды». Было отмечено, что РТ путём привлечения отечественных и зарубежных инвестиций готова реализовать проект по обеспечению жителей стран Центральной Азии качественной питьевой водой из Сарезского озера, которой хватить народам региона на века. Ещё в 2007 году экологически чистая питьевая вода Сареза бесплатно была предложена соседним республикам, хотя в мире пресная вода дорожает с каждым годом. Необходимо было совместно профинансировать 600-километровый водопровод и насосные установки. В то время реализации проекта помешал глобальный экономический кризис, экологические проблемы и некоторые политические моменты. 
Данный проект не оставил без пристального внимания глава Узбекистана Ш.Мирзиёев, который предложил создать консорциум, совместную комиссию по изучению вопросов использования пресной воды Сарезского озера, которой в нём заполнено более 17 квадратных километров (16 кубических километров).
18 мая с.г. таджикский "Ориёнбанк" и частная китайская компания из Гонконга Heaven Springs Dynasty Harvest Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в данном направлении. На территории Таджикистана планируется строительство предприятия по производству чистой питьевой воды, которая будет поставляться в страны Центральной Азии и другие государства. Детали и проектная стоимость будут оговорены дополнительно. По оценке экспертов, это – выгодное и экологически безопасное для всех предприятие. Озеро стабильно наполняется водой и её откачивание для питьевых нужд не отразится на полноводности. Если, согласно прогнозам, стоимость питьевой воды в мире будет расти, Таджикистан сможет организовать её рентабельную поставку в другие государства, что привлечёт сюда и других инвесторов. 
Но в то время, когда братские среднеазиатские республики и их китайские экономические партнёры достигли взаимопонимания, наладили добрососедские отношения в сфере водных ресурсов в интересах своих народов, ряд ангажированных журналистов, в числе которых корреспондент российской «Независимой газеты» В.Панфилова, вновь и вновь пытаются внести разлад, непонимание и вражду. Народы Центральной Азии с заинтересованностью и светлыми надеждами наблюдают за развитием взаимовыгодных проектов, а названная журналистка со свойственной ей недоброжелательностью, злобой и завистью строчит заказные пасквили под провокационными заголовками. 
В.Панфилова заявляет себя как обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья «НГ», однако на практике её обзоры политической и экономической жизни стран СНГ носят однобокий, тенденциозный и заказной характер. Закономерно, что после многих лет стагнации в отношениях Узбекистана и Таджикистана возникают естественные трудности в механизме разрешения тех или иных соглашений и договорённостей. Всё это решаемо, не так страшно и бесперспективно, как описывает В.Панфилова, освещая, например, 
встречу премьер-министров Узбекистана и Таджикистана в Фергане. 
На фоне реального прогресса во взаимовыгодном сотрудничестве двух стран, В.Панфилова апеллирует к чужому мнению, вырванному из контекста, в сокращенном, упрощённом или извращённом варианте. Все её публикации являются тенденциозным дайджестом, цитатником, перепечатками из других изданий чужих слов. Без единого собственного тезиса или мысли! В.Панфилова выбрала удобную форму «творчества» - выполнять редакционное задание чужими руками, чужим пером. Взамен собственноручно написанных статей и авторских идей она ограничивается подборками и обозрениями. Наряду с констатацией отдельных фактов, В.Панфилова собирает весь негатив, высказанный когда-либо на освещаемую ей тему. 
Сотрудница «Независимой газеты» В.Панфилова независима от чего и от кого? От государства? От заказчиков? От спонсоров? Риторические вопросы! Она представляет «Независимую газету». Независимую от правды, объективности и компетенции. 
В своей работе В.Панфилова и её редакторы используют основные принципы внешней политики колониальных империй – «разделяй и властвуй» и «загребай жар чужими руками». Сегодня такой приём активно используют недоброжелатели против независимых постсоветских республик, стремясь поссорить их между собой, чтобы потом единолично управлять их судьбами, диктовать свои условия. Это – политика заказчиков В.Панфиловой и ей подобных, которые платят им деньги. Она – лишь жалкий исполнитель их воли. Но поссорить братские народы, столетиями живущие по соседству, не получится! Если В.Панфилова является обозревателем, ответственным за публикации о Таджикистане, ей не мешало бы посетить эту страну в ознакомительных и познавательных целях для достоверного освещения современных реалий.
Республика Таджикистан, основным богатством которой являются гидроресурсы, искренне делится ими с окружающими. Недоброжелателям не остаётся ничего более, как громко кричать вслед, писать провокационные статьи, махать руками и кусать локти.

Денис Веденеев

Дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр семинар-машварат оид ба таъмини иҷрои Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми августи соли 2013, №1504 “Дар бораи Стратегияи муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020” аз ҷониби кормандони Раёсати Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо иштироки раисони ҷамоати шаҳракҳои Сирдарё, Чоруқдаррон, Консой, Адрасмон, Зарнисор ва Навгарзан, масъулини бахшу шуъбаҳо ва сохторҳои зертобеъи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр баргузор гардид.

Дар семинар сарнозири шуъбаи пешгирии коррупсияи Раёсати Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Шоира Мутавалиён ва нозири калони шуъбаи пешгирии коррупсияи Раёсати Агентӣ Абдуманнон Ҷӯразода доир ба дар амал татбиқ намудани бандҳои Нақшаи чорабиниҳои Стратегияи муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия ва қабули нақшаву барномаҳои дохилиидоравӣ, ташкил ва баргузор кардани чорабиниҳо ҷиҳати муайян намудани омилҳои ба пайдоиши коррупсия мусоидаткунанда ва дарки хавфи оқибатҳои номатлуби коррупсия суханронӣ намуда, ба саволҳои иштироккунандагони семинар - машварат ҷавобҳои мушаххас доданд.

Бахшида ба Рӯзи маъюбон дар ошхонаи «Алишер» бо иштироки масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр чорабинӣ баргузор гардид.

Мудири бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Фахриддин Бегзода табрикоти Раиси шаҳри Гулистон Матлубахон Амонзодаро ба самъи ҳамгон расонида, роҷеъ ба дастгириҳои рӮзафзуну ҳамаҷонибаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан ронд.

Дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр тамошои дастҷамъонаи филми мустанади «Решаҳои ноаён» аз тарафи гурӯҳи фаъолони хизматчиёни давлатӣ, намояндагони соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва сохторҳои мақомоти маҳаллӣ ба вуқӯъ пайваст.

Дар филми мазкур бо далелу арқоми раднопазир оид ба хиёнаткориҳо, ҷиноятҳои вазнин ва фаъолияти тахрибкоронаи ҳизби террористӣ экстремистии ҲНИТ нақл карда шуда, собиқ намояндагони ҷинояткори он «бо тавбаву тазарро» доир ба амали нангини хеш сухан меронанд.

Сомонаҳои расмӣПрезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон


МИҲД вилояти Суғд


АМИТ "Ховар"

МУРОҶИАТ БА РАИС!

+992300000018

+992300000018

Эълонҳо

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ДИҚҚАТ! ОЗМУН!

ДИҚҚАТ! ОЗМУН!

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ озмун эълон...

24 Апр 2024

Диққат! Озмун!

Диққат! Озмун!

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ озмун эълон...

25 Апр 2022

Диққат! Озмун!

Диққат! Озмун!

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон ба мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ озмун эълон менамояд ...

04 Ноя 2021

Боздошти гурӯҳи қочоқчиёни маводи мухаддир / Ахбори Точикистон

Боздошти гурӯҳи қочоқчиёни маводи мухаддир / Ахбори Точикистон   https://youtu.be/ZH0ryjEAOyE

28 Ноя 2019

ДИҚҚАТ, ОЗМУН!

МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ ШАҲРИ ГУЛИСТОН барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ озмун эълон менамояд: Дастгоҳи...

30 Сен 2019

Мо дар Фейсбук

Ташрифкунандагон


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз:979
mod_vvisit_counterРӯзи гузашта:2582
mod_vvisit_counterҲамин ҳафта:6592
mod_vvisit_counterҲафтаи гузашта:18017
mod_vvisit_counterҲамин моҳ:70871
mod_vvisit_counterМоҳи гузашта:90470
mod_vvisit_counterҲамагӣ:7803261

Райъпурсӣ

Сомона чи хел аст?